Czym jest PKK

Główną ideą Polskiego Korpusu Korporacyjnego jest profesjonalizacja rad nadzorczych poprzez tworzenie elitarnego zasobu potencjalnych kandydatów na członków rad nadzorczych. Dotyczy to zarówno kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, JST czy sektora prywatnego. To platforma powiązania profesjonalistów C2B, B2B dla których liczą się najwyższe standardy zarówno przez tych sprawujących i powierzających nadzór właścicielski. To wreszcie pierwszy w Polsce serwis, w którym spotykają się wszystkie strony szeroko pojętego nadzoru właścicielskiego.

Warunkiem wstąpienia do korpusu jest zdany egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, bądź dokument zwalniający z obowiązku zdawania egzaminu (wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, doradców inwestycyjnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, stopień naukowy doktora nauk prawnych lub ekonomicznych, posiadający dyplom MBA lub certyfikat CFA, CIIA, ACCA, CFF). Warunki te dokładnie określone są w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Ostatnim etapem w procesie rejestracji jest uiszczenie opłaty tytułem rocznego abonamentu w kwocie 50zł/brutto.

Polski Korpus Korporacyjny stawia na jakość zasobów, a nie ilość stąd powyższe wymagania konieczne do wstąpienia do zasobu. Korpus dedykowany jest do profesjonalistów chcących mieć na bieżąco dostęp do informacji o toczących się postępowaniach o naborze kandydatów na członków rady nadzorczej na obszarze RP, jak również figurować w bazie dostępnej dla podmiotu poszukującego członka rady nadzorczej.