Regulamin

Regulamin Portalu Polski Korpus Korporacyjny
ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z PORTALU

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania, oraz opisuje zasady świadczenia usług za pośrednictwem portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.polskikorus.pl zwanego dalej „Portalem”.
2. Portal prowadzony jest przez Mariusza Jagłowskiego zam. Gdańsk, na podstawie  Ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018r., art.5 pkt 1 (Dz. U. 2018 poz. 646).
3. Adres Portalu i dane kontaktowe: adres internetowy: www.polskikorpus.pl e-mail – korpus@polskikorpus.pl
4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Portalu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
5. Korzystanie z usług Portalu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
6. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Administratora Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego www.polskikorpus.pl
7. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
8. Użytkownicy mają możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

II. Definicje

1. Użytkownik –osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która legitymuje się dokumentem poświadczającym zdanie egzaminu na kandydata na członka rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, lub dokument zwalniający z obowiązku zdawania egzaminu, korzystająca z funkcji Portalu za pośrednictwem sieci Internet, która dokonała rejestracji na stronie Portalu, Użytkownik nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 z oznaczeniem 1 Kodeksu cywilnego.
2. Użytkownik Instytucjonalny –Spółka skarbu państwa, Jednostka Samorządu Terytorialnego i inny podmiot pełniący rolę organu właścicielskiego lub jego pełnomocnik, posiadający dostęp do Bazy ogłoszeń dostępnej na łamach Portalu.
3. Użytkownicy – Użytkownik i Użytkownik Instytucjonalny
4. Baza ogłoszeń – internetowa baza danych zamieszczona na Portalu, w której prezentowane są ogłoszenia Użytkowników Instytucjonalnych.
5. Panel Użytkownika – zbiór informacji dotyczących i udostępnianych przez Użytkownika na łamach portalu.
6. Baza e-learningowa -internetowa baza danych w której prezentowane są materiały edukacyjne.
7. Umowa – podstawa świadczenia usług przez Administratora wobec Użytkownika Instytucjonalnego.
8. Abonament– opłata uiszczana raz na rok przez Użytkownika w zamian za korzystanie usług świadczonych w ramach Portalu.
9. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu – przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.

III. Rejestracja w Portalu

1. Użytkownik w celu założenia konta na Portalu, dokonuje rejestracji poprzez:
a) podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania, numeru telefonu;
b) zapoznanie się i akceptacje Regulaminu;
c) zaznaczenie oświadczenia o posiadaniu uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych lub posiadaniu dokumentu zwalniającego z tego obowiązku;
d) dokonanie opłaty rocznego Abonamentu w wysokości 50zł brutto;
2. Użytkownik, który wypełni obowiązki wymienione w pkt. 1, loguje się za pomocą wpisania w formularz loginu i hasła.
3. Użytkownik Instytucjonalny loguje się za pośrednictwem loginu i hasła przesłanego przez Administratora po podpisaniu Umowy.
4. Hasło podawane przy logowaniu do Portalu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Profilu. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
5. Użytkownik lub jakakolwiek osoba podająca swoje dane bądź dane w celu wypełnienia formularza rejestracyjnego, zobowiązuje się do podania w formularzu danych zgodnych z prawdą.
6. Użytkownik przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
a) przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Portalu;
b) dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;
c) posiadam uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych/posiadam dokument; zwalniający z obowiązku zdania egzaminu państwowego.
7. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:
a) zmiany swoich danych;
b) zmiany swojego hasła;
c) edycji profilu;
d) usunięcia konta;
8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem osobom należycie umocowanym przez podmiot do działania w jego imieniu.
9. Użytkownik, który udostępnił konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Portalu.
10. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników lub Portalu.

IV. Zakres funkcjonowania Portalu

1. Przedmiotem działania Portalu jest świadczenie usług polegających na prowadzeniu Bazy ogłoszeń umożliwiającej znalezienie Użytkownikom informacji, o naborach na członków rad nadzorczych prowadzonych na obszarze RP.
2. Informacje o naborach kandydatów na członków rad nadzorczych pozyskiwane od Użytkowników Instytucjonalnych, organów właścicielskich zamieszczających ogłoszenia o naborach w sieci Internet lub pozyskane przez Administratora w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198.) automatycznie trafiają do Bazy ogłoszeń Portalu.
3. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość przeglądania ogłoszeń w Portalu, według wybranych przez siebie kryteriów.
4. Użytkownik, w ramach świadczonych usług będzie otrzymywał do skrzynki odbiorczej w Panelu indywidualnym powiadomienia o nowych ogłoszeniach. Powiadomienie o ogłoszeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie wysłane w postaci linku odnoszącego się do treści ogłoszenia. Powiadomienia mogą być też wysyłane na podany przez Użytkownika adres e-mail.
5. Poza usługami opisanymi w ust. 1 niniejszego punktu, Użytkownik za pośrednictwem Portalu ma możliwość m.in.:
a) korzystania z platformy e-learningowej;
b) wgrania swojego CV ;
c) korzystania ze skrzynki odbiorczej.
d) otrzymywania ofert poprzez zaproszenie do udziału w prowadzonych naborach do rad nadzorczych przez uprawnione organy;
e) otrzymania bezpośrednio oferty do zasiadania w radzie nadzorczej;

V. Prawa i Obowiązki Użytkownika

1. Warunkiem korzystania z Portalu przez Użytkownika jest zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, bądź dokument zwalniający z obowiązku zdawania egzaminu (wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, doradców inwestycyjnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, stopień naukowy doktora nauk prawnych lub ekonomicznych, posiadający dyplom MBA lub certyfikat CFA, CIIA, ACCA, CFF). Warunki te dokładnie określone są w Ustawie z dnia 16 grudnia 2016r., o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2. Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta na Portalu osobom trzecim.
3. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika treści:
a) bezprawnych;
b) obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite,
c) fałszywych lub mylących,
d) naruszających prawa osób trzecich,
e) rozpowszechniających spam,
f) zawierających linki oraz reklamy serwisów konkurencyjnych dla Portalu,
g) wirusów czy innych technologii działających na szkodę Portalu i Użytkowników.
4. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Portalu.
5. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
6. W ramach Portalu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
7. Użytkownik posiadający wiedzę o naruszeniach prawa dot. Portalu może je zgłosić poprzez wysłanie do Administratorowi wiadomości na adres: korpus@polskikorpus.pl, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

VI. Prawa i Obowiązki Użytkownika Instytucjonalnego.

1. Użytkownik Instytucjonalny jest Spółką skarbu państwa, Jednostką Samorządu Terytorialnego lub innym podmiotem pełniący rolę organu właścicielskiego lub działającym w jego imieniu pełnomocnik, który zawarł z Administratorem Umowę.
2. Użytkownik instytucjonalny w ramach profilu ma możliwość:
a) zmiany swoich danych;
b) zmiany swojego hasła;
c) edycji profilu
d) usunięcia konta;
3. W ramach świadczonych usług Użytkownik usług opisanymi w ust. 1 niniejszego punktu, Użytkownik za pośrednictwem Portalu ma możliwość m.in.:
a) korzystania z platformy e-learningowej;
b) przeglądania bazy kandydatów;
c) korzystania ze skrzynki odbiorczej.
4. Użytkownik Instytucjonalny może zgłaszać się z ofertami do wybranych Użytkowników poprzez wysłanie zaproszenia do złożenia swojej kandydatury lub złożenie oferty sprawowania nadzoru.
5. Użytkownik Instytucjonalny przekazując materiały, przesyłając zdjęcia, logotypy udziela Portalowi licencji na możliwość umieszczania ich na Portalu oraz na rozpowszechnianie, udostępnianie, w celu realizacji postanowień Umowy, Regulaminu oraz dla celów marketingowych.
6. Użytkownik Instytucjonalny oświadcza że, jest uprawniony do nadawania licencji, sublicencji do praw własności intelektualnej przekazanych Portalowi materiałów.
7. Użytkownik Instytucjonalny w chwili podpisania Umowy, ma prawo do dokonywania wszelkich czynności zobowiązujących oraz warunki do wykonania umowy zgodnie z przekazanymi Portalowi informacjami.
8. W razie utraty przez Użytkownika Instytucjonalnego prawa do reprezentacji bądź też braku możliwości wykonania zobowiązania, Użytkownik Instytucjonalny zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Portalu.
9. Użytkownik Instytucjonalny na łamach Portalu dostarcza informacje o poszukiwanym kandydacie poprzez dodanie w odpowiedniej zakładce ogłoszenia o poszukiwanym kandydacie. Opis kandydata powinien zawierać:
a) wymagania wobec kandydata;
b) szczegóły stanowiska, na które ma aplikować kandydat;
c) szczegóły przeprowadzanej rekrutacji, w tym miejsce sprawowania funkcji członka rady nadzorczej, na które jest prowadzona aplikacja;
10. Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika instytucjonalnego w przypadku, gdy:
a) zmiany danych wymaganych do rejestracji w Portalu i niepoinformowanie o tym fakcie niezwłocznie Administratora;
b) utracie uprawnień, których posiadanie stanowi warunek korzystania z Portalu;
c) zamieszczania treści bezprawne;
d) przesyłania niezamówionych informacji handlowych;
e) w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Portalu.

VII. Płatności

1. Usługi świadczone na Portalu są odpłatne.
2. Odpłatność za Usługi Użytkownik dokonuje się z góry poprzez zapłatę rocznego Abonamentu za pomocą przelewu bankowego lub systemu przelewów online.
3. Odpłatność za usługi wobec Użytkowników instytucjonalnych reguluje Umowa.
4. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do wystawienia dokumentu finansowego potwierdzającego dokonanie płatności.
5. Użytkownik odpowiada za dostarczenie Administratorowi prawidłowych danych rozliczeniowych i kontaktowych.
6. Usługodawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie Usług, jeśli przekroczony został termin płatności.

7. Cena podana przy Abonamencie jest wiążąca w chwili potwierdzenia przystąpienia do korzystania z usługi świadczonej przez Administratora.

VIII. Prawa i Obowiązki Administratora

1. Administrator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
2. Portal ma możliwość usunięcia każdej treści naruszającej Regulamin. Jeżeli Administrator Portalu podejmie decyzję o usunięciu treści, prześle Użytkownikowi wiadomość na adres e-mail ze wskazaniem przyczyny usunięcia oraz ewentualną możliwością modyfikacji jego treści.
3. Administrator Portalu troszczy się o należyte działanie platformy internetowej o każdej porze.
4. Administrator Portalu nie jest odpowiedzialny za treści umieszczane przez Użytkowników, oraz Użytkowników instytucjonalnych, oraz nie jest stroną w procesach rekrutacji toczących się na podstawie zamieszczonych ogłoszeń.
5. Portal NIE ponosi odpowiedzialności za:
a) jakikolwiek brak ofert ze strony Użytkowników Instytucjonalnych;
b) brak zamieszczanych ogłoszeń przez Użytkownika instytucjonalnego, o prowadzonych naborach na kandydatów na członków rad nadzorczych na terytorium RP, a które to nie pojawiły się w okresie trwania rocznego członkostwa w Portalu;
c) brak ogłoszeń w Bazie o prowadzonych naborach do rad nadzorczych na terytorium RP, a które to nie pojawiły się w okresie trwania rocznego członkostwa
d) z tytułu umowy zawartej za pośrednictwem Portalu pomiędzy Użytkownikiem, a Użytkownikiem Instytucjonalnym;
6. Użytkownikowi nie przysługują prawa roszczenia, ani prawo żądania zwrotu opłaty z tytułu rocznej opłaty abonamentowej w przypadkach określonych w punkcie 5 niniejszego rozdziału.
7. Administrator Portalu ma możliwość zablokowania Profilu Użytkownika w przypadkach:
a) uciążliwego/notorycznego łamania zasad Regulaminu;
b) podejmowania działań na szkodę innych Użytkowników;
c) nie opłacenia Abonamentu;
d) po powzięciu przez Administratora portalu wiarygodnej informacji o podaniu przez Użytkowników informacji lub danych/oświadczeń niezgodnych prawdą.
8. Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkowników, jeżeli Administrator nie posiada świadomości ich charakteru.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ze stron www, których linki znajdują się na łamach Portalu. Użytkownik wchodząc na inne strony www za pośrednictwem Portalu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danych stronach www.
10. Administrator Portalu udziela Użytkownikom wszelkiej możliwej pomocy, pod adresem internetowym korpus@polskikorpus.pl

IX. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mariusz Jagłowski twórca i właściciel Polskiego Korpusu Korporacyjnego
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej działalności PKK tj. realizacji rocznego członkostwa w PKK – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ważności konta tj. 1 rok,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji rocznego członkostwa zgodnie z Regulaminem Portalu dostępnym na stronie www.polskikorpus.pl

2. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

X. Reklamacja świadczonych usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail na adres: korpus@polskikorpus.pl.

2. Każda reklamacja powinna zawierać przynajmniej wskazanie loginu lub numeru zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika.

XI. Rezygnacja ze świadczonych usług

1. Użytkownicy mogą wypowiedzieć niniejszą Umowę w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Użytkownika. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Administratora zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.
3. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
4. Usunięcie konta Użytkownika zarejestrowanego w portalu na wniosek osoby zarejestrowanej nie uprawnia do zwrotu rocznej opłaty abonamentowej, również w wymiarze proporcjonalnym jaki pozostał od daty pewnej usunięcia konta do ostatniego dnia trwania rocznego członkostwa.
5. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu www.polskikorpus.pl – zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości – może być w każdym czasie z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany, ograniczany lub całkowicie usuwany z sieci Internet) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług.
6. Użytkownikowi nie przysługują prawa roszczenia, ani prawo żądania zwrotu opłaty z tytułu rocznej opłaty abonamentowej w przypadkach określonych w punkcie 5 niniejszego rozdziału.

XII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.polskikorpus.pl
2. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Administratora.